Kupnja vozila pod leasingom

Još niste isplatili najam svojega vozila prema leasing društvu?

To nama nije problem, možemo organizirati otkup s leasing društvom i isplatiti Vaš neotplaćeni dio.
Mi surađujemo sa svim hrvatskim leasing društvima.

POTREBNI DOKUMENTI

Pravne osobe

Zahtjev za financiranje pravnih osoba
Ponuda dobavljača naslovljena na leasing kuću
Informativna ponuda za leasing koju je potpisao i ovjerio podnositelj zahtjeva
Opis poslovanja (proizvod, tržište, glavni kupci, srednjoročni poslovno – razvojni planovi)
Izvadak iz sudskog registra
Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju po NKD-u
Preslika potpisnog kartona koju je ovjerila poslovna banka
Preslika osobne iskaznice vlasnika društva i osobe/osoba ovlaštene za zastupanje
BON-1 u originalu
BON-2 / SOL-2 u originalu ne stariji od 8 dana (ako je na istom evidentirana blokada računa, potrebno je pismeno obrazloženje)
Zadnje ovjereno tromjesečno statističko izvješće (TSI-POD)
Godišnji statistički izvještaj poduzetnika (GFI-POD) za prethodnu poslovnu godinu
Preslika prijave poreza na dobit s prilozima (bilanca, račun dobiti i gubitka) za prethodne dvije poslovne godine
Revizorsko izvješće za prethodnu poslovnu godinu za sve zakonske obveznike revizije

Fizičke osobe s registriranom djelatnošću (obrtnici i slobodna zanimanja)

Zahtjev za financiranje obrtnika
Ponuda dobavljača naslovljena na lesaing kuću
Informativna ponuda za leasing koju je potpisao i ovjerio podnositelj zahtjeva
Kratki opis poslovanja (proizvod, tržište, kupci)
Preslika rješenja o obrtu i obrtnica ili rješenje nadležnog ministarstva za obavljanje registrirane djelatnosti
Preslika potpisnog kartona koju je ovjerila poslovna banka
Preslika osobne iskaznice vlasnika obrta/nositelja djelatnosti
BON-2/ SOL-2 ne stariji od 8 dana u originalu
Potvrda porezne uprave o stanju duga, ne starija od 8 dana
Porezno rješenje za zadnje dvije poslovne godine
Prijava poreza na dohodak za prethodnu godinu
Ovjeren pregled knjige primitaka i izdataka za zadnje dvije poslovne godine i tekuće razdoblje
Popis dugotrajne imovine

Fizičke osobe

Zahtjev za financiranje fizičkih osoba
Ponuda dobavljača naslovljena na leasing kuću.
Informativna ponuda za leasing koju je potpisao podnositelj zahtjeva
Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
Preslika kartice tekućeg računa na koji se isplaćuje OD
Isplatne liste za prethodna tri mjeseca
RS-m obrasci za prethodna tri mjeseca i potvrde o uplatama doprinosa ukoliko je podnositelj zahtjeva zaposlen u društvu s manje od 30 zaposlenih ili obrtu
SOL-2 / BON-2 poslodavca, ne stariji od 15 dana


Poljoprivrednici (individualni i obiteljska gospodarstva)

Zahtjev za financiranje fizičkih osoba
Ponuda dobavljača naslovljena na leasing kuću.
Informativna ponuda za leasing koju je potpisao podnositelja zahtjeva
Kratki opis poslovanja (vrsta poljoprivredne proizvodnje, poljoprivredne površine u obradi/ broj grla u uzgoju i sl., opis imovine i mehanizacije, plasman poljoprivrednih proizvoda, ugovori s otkupljivačima, planovi za proširenje proizvodnje).
Rješenje o upisu u upisnik poljoprivrednih gospodarstava (izdaje nadležni ured državne uprave u Županiji prema mjestu prebivališta)
Dokaz o vlasništvu ili zakupu zemljišta
Preslika ugovora o kooperantskom odnosu (ako je takav ugovor sklopljen)
Preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva
Potvrda banke (stanje i kumulativ prometa po žiro računu za prethodnih 6 mjeseci)
Potvrda porezne uprave o stanju duga, ne starija od 8 dana

Napomena

Naknadni zahtjev za dodatnom dokumentacijom ovisi o visini iznosa financiranja i procjeni odjela kreditne analize i upravljanja rizicima.

Potrebna dokumentacija za registraciju novih osobnih vozila:

 • dva originalna R-1 računa
 • potvrda o obavljenom tehničkom pregledu (registracijski list 2. kom)
 • carinska deklaracija
 • potvrda o ovlaštenju koju je izdao generalni uvoznik
 • polica osiguranja od automobilske odgovornosti
 • kasko polica

Potrebna dokumentacija za registraciju rabljenih, salonskih i demo vozila:
 • dva originalna R-1 računa
 • račun između vlasnika upisanoga u knjižici vozila i posljednjeg vlasnika

Ako je registracija važeća, potrebna je polica osiguranja od automobilske odgovornosti, a u slučaju zadržavanja postojećih registarskih oznaka, nužno je u napomenu na svim računima upisati sljedeći tekst: "Odričemo se tablica u korist kupca."

Ako je registracija nevažeća, prometna dozvola i knjižica vozila moraju biti odjavljene.
Potrebna dokumentacija za registraciju opreme i strojeva:
Ako se stroj registrira, potrebna je ista dokumentacija kao za osobna vozila.

Ako se ne registrira ili je riječ o opremi, potrebna je sljedeća dokumentacija:
 • dva originalna R-1 računa
 • polica osiguranja od loma i požara
 • registracija i osiguranje

 

Najveća ponuda rabljenih automobila sa jamstvom, ukupno rabljenih vozila u ponudi: 368.

Oblik vozila