Primjer Ugovora o kupoprodaji automobilaTRCZ Rabljena vozila d.o.o.
Zagrebačka 118, 10 360 SESVETE, Hrvatska OIB: 39500334369

(u daljnjem tekstu: Kupac);


PERO PERIĆ OIB: XXXXXXXXXXX
PERIĆEVA 1 ZAGREB

(u daljnjem tekstu: Prodavatelj);

zaključili su dana: 09.05.2012.UGOVOR O KUPOPRODAJI MOTORNOG
VOZILA


Članak I.

Kupac kupuje, a Prodavatelj prodaje sljedeće vozilo:

Marka vozila Tip i model God. pro. Broj šasije Snaga kW Rad. obujam Reg. oznaka
SUZUKI SWIFT 1,3 2008 xxxxxxxxxxxxxxxxx 68 1328 ZG 0000-XX

Članak II.

Kupoprodajna cijena vozila iz članka I. ovog Ugovora iznosi: 42.000,00 KN
(slovima: četrdesetdvijetisuće kuna).

Članak III.

Iznos iz članka II. ovog Ugovora Kupac je podmirio u cijelosti :
Na račun: Societe Generale – Splitska banka d.d.
Br. računa: XXXXXXXXXX

Članak IV.

Prodavatelj jamči Kupcu za ispravnost i istinitost dokumentacije te brojeva šasije vozila, da je prodano vozilo njegovo isključivo vlasništvo, da na vozilu ne postoje tereti u korist trećih osoba, te da su podmirene sve dadžbine kod prethodnih kupoprodaja. Za neistinitost i/ili netočnost podataka za vozilo iz članka I. ovog ugovora Prodavatelj snosi sve posljedice bez obzira kad se neistinitost i/ili netočnost utvrdi odnosno ustanovi.

Članak V.

Kupac je vozilo pregledao te ga kupuje po viđenju i nema nikakvih prigovora glede kvalitete vozila.


Članak VI.

Kupac stupa u posjed vozila odmah po zaključivanju ovog ugovora, te po uplati iznosa iz članka II. ovog Ugovora.


Članak VII.

Sve troškove vezane uz sastavljanje ovog ugovora i troškove prijenosa vlasništva vozila snosi Kupac.


Članak VIII.

Prodavatelj i Kupac prihvaćaju prava i obveze iz ovog Ugovora što potvrđuju svojim potpisom ovog Ugovora.


Članak IX.

Ugovorene strane suglasne su da će sve eventualne sporove iz ovog ugovora rješavati sporazumno, a u slučaju kad to ne bude bilo moguće nadležan je sud u Zagrebu.


Članak X.

Ovaj ugovor zaključen je u 2 (dva) istovjetna primjerka, 1 (jedan) za potrebe Kupca, a 1 (jedan) za potrebe javnog bilježnika, te će se sačiniti dovoljan broj ovjerenih preslika Ugovora za potrebe ugovornih strana.KUPAC PRODAVATELJ


___________________ _____________________

Najveća ponuda rabljenih automobila sa jamstvom, ukupno rabljenih vozila u ponudi: 377.

Oblik vozila